"Over de afgelopen 40 jaar is de gemiddelde tijdsduur tussen de laatste renteverhoging en de eerste renteverlaging acht maanden, hoewel die periode varieert van slechts één maand in 1984 tot 15 maanden na de laatste renteverhoging in 2006."

In de afgelopen twee jaar heeft de Federal Reserve (Fed) haar meest agressieve renteverhogingscyclus in meer dan 40 jaar uitgevoerd. Maar ondanks deze pogingen om de Amerikaanse economie af te remmen, is de groei tot nu toe opmerkelijk veerkrachtig gebleken. Deze veerkracht heeft geleid tot een groeiend optimisme over de vooruitzichten op een ’perfecte landing’. Hierbij keert de inflatie terug naar het streefgetal zonder dat de activiteiten aanzienlijk geraakt worden. Hoewel we sceptisch blijven over het behalen van een dergelijk resultaat, hebben we er steeds meer vertrouwen in dat een pauze in de renteverhogingen dichtbij is.

In dit stuk maken we gebruik van lessen uit eerdere renteverhogingscycli om de gevolgen voor de markten te beoordelen. De belangrijkste conclusie is dat een pauze voor staatsobligaties consistenter positief uitpakt dan voor aandelen.

Leren van eerdere marktbewegingen

Het pad van de Amerikaanse economie na de laatste verhoging in de cyclus kan sterk variëren. Er zijn soms momenten waarop de economie snel scheurtjes vertoont en dit zorgt vaak voor een vlotte ommezwaai van beleidsmakers en snelle renteverlagingen. Op andere momenten kan economische veerkracht leiden tot een langere periode waarin de rente laag wordt gehouden en waarbij beleidsmakers toekijken hoe hun verkrappende beleid langzaam doorwerkt in het systeem. 

In de afgelopen 40 jaar was de mediane periode tussen de laatste renteverhoging en de eerste verlaging acht maanden, hoewel het verschil varieert van slechts één maand in 1984 tot 15 maanden na de laatste renteverhoging in 2006 (Figuur 1). 

Voor aandelenmarkten hebben de eerste zes maanden na het einde van een renteverhogingscyclus meestal positief uitgepakt. Het volledige effect van renteverhogingen heeft tijd nodig om door te werken in zwakkere winstgroei, terwijl aandelenwaarderingen vaak een boost krijgen door de signalen van een verschuiving naar een minder strikte houding van beleidsmakers. Daarna wordt het beeld echter troebeler (Figuur 2).

De sterkste aandelenrendementen waren te zien aan het einde van de cyclus van 1994-95. Dit is een van de weinige voorbeelden in de recente geschiedenis van een ’zachte landing’ waarbij een pauze van de Fed niet leidde tot stijgende werkloosheid. Omdat de economie stabiel bleef hield de Fed de rente dicht bij het piekpunt en bereikte de aandelenmarkt nieuwe recordhoogtes. 

De ervaring aan het begin van de jaren 2000 was duidelijk heel anders. Een snel leeglopende techzeepbel dwong de Fed om de rente met 250 basispunten (bps) te verlagen in de eerste 12 maanden na de laatste renteverhoging en met nog eens 225 bp in het daaropvolgende jaar. Deze versoepeling was niet voldoende om de aandelenmarkt te ondersteunen, met de S&P 500 die bijna 25% daalde gedurende de periode van twee jaar. 

Naast de veerkracht van de economie spelen waarderingen van aandelen duidelijk ook een belangrijke rol in het latere rendement. Op het moment van de laatste renteverhoging van de Fed in februari 1995, werd de S&P 500 verhandeld tegen slechts 12 keer de verwachte winst, terwijl de koerswinstverhouding slechts een jaar eerder nog 15x de verwachte winst bedroeg. Het uiteenspatten van de internetzeepbel bevindt zich aan de andere kant van het spectrum, waarbij de S&P 500 op de dag van de laatste renteverhoging aanzienlijk boven langetermijngemiddelden werd verhandeld, namelijk tegen 24 keer de verwachte winst over 12 maanden. 

Het einde van de cyclus van 2004-06 is een ander opmerkelijk voorbeeld, waarbij een aanvankelijke periode van economische veerkracht (die gepaard ging met een langdurige rentepauze) aandelen meer dan een jaar lang ondersteunde. Maar toen economie eenmaal begon te krimpen, waren renteverlagingen niet genoeg om de druk op de aandelenmarkten te verlichten en uiteindelijk leverden beleggers alle oorspronkelijke winsten die ze na de pauze van de Fed hadden gemaakt, weer in en meer. 

Obligatierendementen vertonen grotere consistentie

Het historische patroon is duidelijker in de obligatiemarkt, waar het einde van elke verkrappingcyclus in de afgelopen 40 jaar heeft geleid tot positieve rendementen voor 10-jaars Amerikaans staatsobligaties (Figuur 3).

Terwijl de zachte landing halverwege de jaren ’90 het beste scenario was voor aandelen, was dit het minst sterke scenario voor Amerikaanse staatsobligaties, ook al behaalde de beleggingscategorie een totaalrendement van 17% over twee jaar, ondanks slechts kleine renteverlagingen. Aan de andere kant van het spectrum leidde de pauze in 1984 tot de sterkste rendementen, geholpen door een startpunt voor de rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties van meer dan 12% en meer dan 300 bs aan renteverlagingen in de eerste vier maanden na de laatste renteverhoging.

Uit onze analyse kunnen we concluderen dat Amerikaanse staatsobligaties in de periode na het einde van een verkrappingscyclus van de Fed consistenter positieve prestaties hebben geleverd ten opzichte van aandelen, hun tegenhangers. Gezien de huidige hoge waarderingen voor Amerikaanse aandelenindices op dit moment, en met nog steeds veel onzekerheid over de mate waarin de Amerikaanse economie zal vertragen, suggereert de geschiedenis dat een gematigde voorkeur voor vastrentende waarden boven aandelen een verstandige benadering kan zijn totdat de omvang van een eventuele vertraging duidelijker wordt.

099g232009081601
Het Market Insightsprogramma biedt uitgebreide gegevens en commentaren op de wereldwijde markten, zonder te verwijzen naar producten. Market Insights is ontworpen als instrument om klanten te helpen om de markten te begrijpen en hen te ondersteunen bij de besluitvorming over beleggingen, en is gericht op het onderzoeken van de implicaties van actuele economische gegevens en veranderende marktomstandigheden. Voor de toepassing van MiFID II worden de JPM Market Insights en Portfolio Insights-programma’s aangemerkt als marketingcommunicatie en vallen deze niet onder de MiFID II/MiFIRvereisten die specifiek betrekking hebben op beleggingsonderzoek. Verder zijn de J.P. Morgan Asset Management Market Insights en Portfolio Insightprogramma’s, als nietonafhankelijk onderzoek, niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en ook zijn ze niet onderworpen aan enig verbod om te handelen voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek.
Dit document omvat algemene communicatie, uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is in zijn aard bedoeld om kennis te verstrekken en is niet bedoeld als advies voor specifieke beleggingsproducten, strategieën, planmogelijkheden of andere doelen in welke jurisdictie dan ook. Ook omvat het geen verplichting van J.P. Morgan Asset Management of zijn filialen om te participeren in de in dit document genoemde transacties. Alle gebruikte voorbeelden zijn algemeen van aard, hypothetisch en alleen bedoeld ter illustratie. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbeslissing op te baseren en er mag door u niet op vertrouwd worden om het beleggen in effecten of beleggingsproducten op zijn merites te beoordelen. Daarnaast wordt aangeraden aan gebruikers van dit document om een onafhankelijke beoordeling te maken van de implicaties op juridisch gebied, reguleringsgebied, belastinggebied, boekhoudkundig gebied en kredietgebied, en om samen met hun professionele adviseurs te bepalen of beleggingen die hierin worden genoemd, geschikt worden geacht voor hun persoonlijke doelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat zij alle beschikbare informatie verkrijgen alvorens hun beslissing te nemen. Alle genoemde voorspellingen, cijfers of beleggingstechnieken en -strategieën zijn uitsluitend vermeld ter informatie, en zijn gebaseerd op bepaalde aannames en huidige marktomstandigheden. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle vermelde informatie wordt nauwkeurig geacht op het moment van opstellen, maar de nauwkeurigheid is niet gegarandeerd en er is geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Opgemerkt zij dat de waarde van beleggingen en de opbrengsten die deze genereren, kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Rendementen en opbrengsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. Informatie en gegevens die u ons mededeelt, worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het privacybeleid: www.jpmorgan.com/emeaprivacy-policy. Dit document is uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.
Copyright 2023 JPMorgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden.
Image source: Getty images